เครื่องดื่ม

เครื่องร่อนเพื่อกากแยกกากของแข็งออกจากเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เพื่อใช้ทดแทนการกรองด้วยผ้ากรอง open mesh แบบเดิม ด้วยความสามารถในการสั่นของตะแกรงที่ช่วยเพิ่มอัตราการไหล และความสามารถในการระบายกากของแข็งออกจากหน้าตะแกรงได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ไม่เกิดการตัน และทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีปริมาณมากขึ้นและลดการใช้แรงงานคนได้อย่างมีประสิทะิภาพ

Visitors: 1,008