บริการหลังการขาย

 

 

นอกจากเราจะมุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้ว ทางบริษัทฯ ยังคงให้ความสําคัญต่อการที่ลูกค้าจะได้รับบริการหลังการขายอย่างดีที่สุด เพื่อให้สินค้าของเราสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานซึ่งจะทําให้ลูกค้าสามารถดําเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น และสามารถการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพือการส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาที่กําหนด


ทางบริษัทฯ ขอนําเสนอ บริการตรวจสอบและ วิเคราะห์เชิงป้องกัน (Preventive maintenance Inspection and Analysis Program) ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์ดังนี้
1. ควบคุมคุณภาพของเครืองจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ ตามข้อกําหนด ISO9001 /2015
2. ทําให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3. ลดต้นทุนการสูญเสียจากการผลิต ลดของเสีย และการใช้พลังงาน
4. ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการซ่อมบํารุงด้วยการตรวจสอบล่วงหน้า
5. ลดการสูญเสียทางการผลิตเนื่องจากการขัดข้องของเครื่องจักร (Breakdown loss)
6. สามารถวางแผนการผลิตได้แม่นยํา ผลิตและส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กําหนด

 

 

Visitors: 1,008