De-dusting machine

การแยกฝุ่นขนาดเล็กออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก AMKCO จึงได้คิดค้น De-dusting frame สำหรับงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ เคล็ดลับของความสำเร็จก็คือการเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่และ การระบายออกจากหน้าตะแกรงอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดโอกาศให้ผงขนาดเล็กมีพื้นที่ในการลอดผ่านรูตะแกรงลงมาได้สะดวกมากขึ้น


Visitors: 68